Метеоролошка станица

Метеоролошка станица Демир Капија е една од најстарите во Р. Македонија. Пуштена е во работа 1938 г. Нов објект на метеоролошката станица е изграден по ослободувањето.