Кралско шише

Шише од прозирно стакло произведено во Италија

за потребите на кралската визба во Демир Капија.

Шишето е автентично со втиснат грб на кралското

семејство Караѓорѓевиќи и во него е полнето вино од 1933г.