Археологија

Рановизантиска Базилика со средновековна некропола

Овој локалитет е во непосредна близина до централното градско подрачје , на десниот брег на реката Вардар пред клисурата, и е единствен конзервиран споменик од периодот на ранотохристијанство, а е поврзан со мисијата на Апостол Павле во ширењето на христијанството во овие краишта.