Пиперана

1931 г. во Демир Капија се гради машински млин кој првобитно има намена за производтсво на брашно. Карактеристично за овој млин е тоа што во склопот на објектот е монтиран и првиот агрегат за производство на струја со која се напојува машинскиот погон но и уличното осветлување на Демир Капија. Млинот е пуштен во работа 1937г.