Ковачка работилница

Најстарата ковачка работилница во Демир Капија уште е во функција. Таа е во приватна сопственост и залагањата на нашиот музеј се истата да се реставрира со што ќе се ревитализираат старите занаети а истата ќе се користи во туристички цели.