Археолошка Поставка

Археолошката поставка во музејот на виното како основа и потврда за целокупното човечко постоење следено преку атеријалната култура на луѓето кои што тука живееле во минатото изобилува со прекрасни наоди на керамика – разни садови со утилитарно значење – амфори , , ( трпезни и за транспорт ) грниња, чинии , , , jugs for water and wine , стомни за вода и вино , бокали за вода и вино , , , , , чаши , чаши , од различни периоди на тој развој до големите питоси-садови вкопувани во земјата кои служеле за чување на житарици итн. Ова претставува основање и афирмација за целото човечко постоење проследено со материјалната култура на локалното население кое живеело тука во минатото. Керамичките лампи – луцерни” украсени со различни мотиви , малите вртенести садови – унгвентариуми aкако гробни прилози, монетите и накитот уште еднаш ни кажуваат за тоа дека Демир Капија и целиот овој регион од секогаш претставувал многу важна дестинација за трговците и занаетчиите за рударите и случајните патници, староседелците новодојдените и освојувачите. Двете убавици по своето сликарство и изработка-урните од периодот на доцно бронзеното време заземаат многу важно место во целата поставка. Тие се оригинални по изработката и цртежот изведен врз нив, а нивната намена-како гробни наоди за чување на пепелта на покојникот сведочи за трендот на погребување на покојникот со спалување забележан кај сите народи од тој период, јужно и источно од нас. Концептот на разиграни и симетрично поставени артефакти зборува за високиот степен на естетика и чувство за внатрешно уредување на просторот, и од своја страна покрај артефактите само ја надополнува сликата на уникатност и оригиналност во обликувањето на цела оваа поставка.