• Hidria

Волновлачара

 

Волновлачара во с. Корешница, Демир Капија е интересен пример за индустриското наследство во Македонија. Тоа е машинска работилница со технологија од првата половина на минатиот век и служи за прочистување на волната после стрижење на овците. Во приватна сопственост е и музејот прави напори да се вклучи во туристичката понуда на Демир Капија.

  • Facebook Page: 452294554877169
  • Google+: 115271748317670000228
  • Linked In: profile/view?id=310731630
  • Picasa: 110937946836489424575
  • Twitter: MuseumOfWine
  • YouTube: channel/UCNwQkvhkoRYeigMgN5i88Tg