• Hidria

Археологија

Рановизантиска Базилика со средновековна некропола

      Овој локалитет е во непосредна близина до централното градско подрачје , на десниот брег на реката Вардар пред клисурата, и е единствен конзервиран споменик од периодот на ранотохристијанство, а е поврзан со мисијата на Апостол Павле во ширењето на христијанството во овие краишта.  • Facebook Page: 452294554877169
  • Google+: 115271748317670000228
  • Linked In: profile/view?id=310731630
  • Picasa: 110937946836489424575
  • Twitter: MuseumOfWine
  • YouTube: channel/UCNwQkvhkoRYeigMgN5i88Tg